Algemene voorwaarden Portilog bv

1. De rechtsverhouding tussen Portilog bv, met maatschappelijke zetel Brouwersvliet 33 bus 8 te 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0409.063.153 en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden (hierna aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Portilog. Portilog behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

2. Portilog stelt een factuur op

  • Op naam van de firma: inschrijven via het webportaal mijn.portilog.be
  • Op naam van de cursist: inschrijven via email naar info@portilog.be

Door in te schrijven verklaart de opleidingsverantwoordelijke en/of cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. De door Portilog aangerekende prijzen zijn exclusief btw. De btw-plicht is voor Portilog van toepassing voor alle open opleidingen en bedrijfsopleidingen.

4. Het inschrijvingsgeld voor de opleiding is inclusief cursusmateriaal, examendeelname (indien van toepassing) en getuigschrift of aanwezigheidsattest. Voor deelname aan het herexamen wordt € 45 (btw excl.) per cursist examengeld aangerekend.
Het ledentarief is van toepassing op de inschrijvingen in open aanbod en gelden voor bedrijven die aangesloten zijn bij één van volgende beroepsverenigingen: ABAS, ASV, KBRV, KVBG, FORWARD Belgium en APZI.

5. Elke factuur van Portilog dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Wanneer er geen vervaldag wordt vermeld, dan dient de factuur contant op de factuurdatum te worden betaald.

6. Voor particuliere inschrijvingen geldt dat deelnemen pas mogelijk is na betaling van het inschrijvingsgeld.

7. Indien de facturen van Portilog onbetaald blijven op hun vervaldag, is Portilog gerechtigd alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

8. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke rente, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25 (btw excl.). Bovendien is Portilog gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen.

9. Klachten betreffende facturen van Portilog dienen schriftelijk aan Portilog te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

10. Portilog kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding.
Portilog kan het programma, data en/of locatie wijzigen als dit het verloop van de cursus ten goede komt.

11. In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (zijnde onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn aan een fout van Portilog en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, heeft Portilog het recht voor deze uit te stellen of te herplannen naar een latere datum, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief binnen een termijn van zes maanden.

12. In het kader van de toenemende digitalisering en innovatie op gebied van blended learning, behoudt Portilog zich het recht om tijdens een opleiding bepaalde theoretische sessies om te zetten in evenwaardige online sessies of e-learningsessies, met de nodige aandacht voor omkadering en begeleiding, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of recht op uitschrijven.

13. De cursist geeft bij inschrijving toestemming dat klassikale sessies kunnen worden opgenomen, waarbij hij/zij mogelijk kin beeld komt. Deze worden uitsluitend gedeeld met d in die opleiding ingeschreven cursisten.

14. Annulering en/of wijziging van een inschrijving door de cursist kan alleen schriftelijk (via e-mail). Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor de start van de cursus. Bij annulering in de derde week voor aanvang wordt een annuleringskost van 50% aangerekend. Vanaf de tweede week blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor ziekte. Met uitzondering voor de Havenintro kan een ingeschreven persoon kan zich voor de betreffende cursus steeds kosteloos door een collega laten vervangen. Voor de Havenintro kan dit omwille van PFSO veiligheidsrichtlijnen enkel op voorwaarde dat de persoonsgegevens van de vervangende collega uiterlijk één week voor aanvang worden doorgegeven.

15. Om te slagen is voor elke module minstens 60% van de punten vereist. De cursist wordt automatisch per mail verwittigd als hij/zij zijn examenresultaten kan consulteren op het online leerplatform Portara. De opleidingsmedewerkers bij Portilog mogen zelf niet telefonisch of per mail over de behaalde resultaten communiceren.

16. Getuigschriften/aanwezigheidsattesten kunnen tot 9 maanden na startdatum van de opleiding kosteloos gedownload worden via het online leerplatform Portara. Voorwaarde is dat het evaluatieformulier is ingevuld. Na 9 maanden kan een duplicaat worden aangevraagd. Hiervoor wordt een administratieve kost van € 50 (btw excl.) per document aangerekend.

17. Alle cursussen en didactische materialen, zowel inhoud als beeld- en audiomateriaal, zowel in zijn geheel als elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en e-learnings, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden door de cursist in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid, verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/docent/spreker en Portilog. Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving.

18. Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur, noch Portilog aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die zou rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle informatie in deze cursus is louter informatief en geeft enkel een beeld van wat mogelijk op het examen wordt gevraagd.

19. Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door Portilog, zowel direct als indirect, is de cursist hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, leslokalen als gebouwen, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.

20. De cursist neemt kennis van het feit dat Portilog, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de opleidingen/activiteiten. Portilog is evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen of goederen tijdens de door haar ingerichte opleidingen/activiteiten.

21. Op de overeenkomsten tussen beide partijen is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg. Voor de oplossing van andere geschillen zal de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, bevoegd zijn.

Portilog, 31 maart 2022

Download hier de Algemene Voorwaarden in pdf

Terug naar overzicht