Opleiding en tewerkstelling

De haven, een zee van werk

De haven, waar maritieme overslag, handel, industrie en logistieke dienstverlening in elkaar verweven zijn, is een megapool van tewerkstelling. Wel 63.000 mensen werken rechtstreeks in de haven en 85.000 onrechtstreeks.

Een groot deel van de tienduizenden Antwerpse havenbedienden zijn in hun loopbaan wel eens langs Portilog, het vroegere BIHB, gepasseerd. Portilog verstrekt opleidingen aan bedienden uit heel de havengebonden en logistieke sector. De klemtoon ligt op sectorspecifieke cursussen zoals scheepvaart, expeditie, logistiek, vervoersmodi en douane.

Kansenberoepen

Toch raken heel wat vacatures zeer moeilijk ingevuld. Vooral voor talrijke bediende- en technische functies is er een tekort aan geschikte kandidaten.
Kansenberoepen zijn beroepen waarvan de havengerelateerde en logistieke ondernemingen nog tal van vacatures hebben, maar die om allerlei redenen – vb. ongekend is onbemind – moeilijk ingevuld raken. Het gaat om volgende beroepen:

Douanedeclarant
Staat in voor de volledige afhandeling van alle douanedocumenten betreffende invoer-, doorvoer- en uitvoeractiviteiten. Ook de douane-goederencontrole correct toepassen en het bijhouden van documenten vallen onder zijn takenpakket.

Expediteur en bediende expeditie
Staat in voor de coördinatie en uitvoering van de ontvangen transportopdrachten aan de hand van de door de klant verschafte gegevens. Hij reserveert de gekozen transportmiddelen, neemt de nodige maatregelen op het vlak van het voor- en natransport en stelt de nodige vervoersdocumenten op. Tevens vervult hij alle douanevoorschriften en reglementeringen inzake import/export.

Dispatcher
Staat in voor het snel en efficiënt plannen van het transport. Hij bepaalt waar en op welk moment een vracht wordt opgepikt of afgehaald. Daarbij gaat hij vrachtorders voor specifieke bestemmingen groeperen; hij duidt bestuurders en vrachtwagens aan; hij stippelt routes uit en stelt laad- en leveringsschema’s op.

Logistiek Bediende
Staat in voor de organisatie van de invoer, de uitvoer, de aankoop van goederen en de organisatie van het magazijn. Ook de organisatie van het laden en lossen kan hem worden toevertrouwd. Er zijn veelvuldige contacten met klanten en leveranciers en met de interne productieafdeling. De nodige documenten opstellen en de gegevens invoeren in aangepaste computerprogramma’s behoren ook tot het takenpakket. Tenslotte verzorgt hij de boekhouding van de aangekochte en verkochte goederen. Hij werkt in nauw contact met de magazijnarbeiders. Hij heeft vooral een administratieve functie.

Stroom van beroepen

strvanberoepenEen inventaris met uitvoerige omschrijving van alle beroepen die in de haven op bediendeniveau kunnen worden uitgevoerd, vindt u op de CD-rom ‘Een stroom van beroepen’ die in 2006 door Alfaport Antwerpen samen met de verenigingen, CEPA en het Gemeentelijk Havenbedrijf werd ontwikkeld om de troeven van werken in een haven beter kenbaar te maken.

Klik hier indien u de CD-Rom ‘Stroom van beroepen’ wenst te ontvangen.  Contacteer Talentenstroom indien u meer info wenst over eventuele opleidingen die hiervoor kunnen worden gevolgd.

Talentenstroom

Talentenstroom is een job- en opleidingspunt voor de haven en logistiek. Verschillende partners brengen kennis, ervaring, mensen en middelen samen om een antwoord te bieden op de moeilijke invulling van knelpuntvacatures in de sector.

Havencentrum Lillo

Jongeren zijn belangrijk voor de toekomstige werking van de haven, hun studiekeuze zal invloed hebben op het latere personeelsaanbod. Door het aanbieden van lespakketten en excursies tracht het Havencentrum Lillo de jongeren en studenten meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de Antwerpse haven en hen warm te maken voor een loopbaan in de maritieme sector.

In het havencentrum Lillo kan u de interactieve module ‘Een zee van transport’ bekijken die Alfaport Antwerpen samen met de beroepsverenigingen ASV, VEA, ABAS en KVBG heeft laten uitwerken. De module toont de wereldwijde verzending van goederen vanaf de producent tot aan de consument met alle aspecten en actoren van het transport over zee.